آرایشگران مردانه

آرایشگران مردانه

رئیس اتحادیه: آقای حصاری
شماره تلفن اتحادیه: 32748203
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی جنب اداره برق پیلوت مجمع امور صنفی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 حسن حصاری اعضاء هیئت مدیره 0
2 نقی ملاک زاده اعضاء هیئت مدیره --
3 عباسعلی شاددل اعضاء هیئت مدیره --
whatAapp icon
image