خواربار فروشان

خواربار فروشان

رئیس اتحادیه: آقای معماریانی
شماره تلفن اتحادیه: 32231606
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان چمران -چمران 35طبقه فوقانی بانک کشاورزی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 احمد خوشدل عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 بهرام نیستانی عضو هیات مدیره اتحادیه --
3 ناصر رجب نیا عضو هیات مدیره اتحادیه --
whatAapp icon
image