تعمیرکاران موتور سیکلت و دوچرخه

تعمیرکاران موتور سیکلت و دوچرخه

رئیس اتحادیه: احمد یونسی
شماره تلفن اتحادیه: 32748203
آدرس اتحادیه:

بجنورد- خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 احمد یونسی عضو هیات مدیره اتحادیه --
2 محمدرضا بدرانلویی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
3 عبدالحسین نیستانی عضو هیات مدیره اتحادیه 0
4 مهدی آوخ عضو هیات مدیره اتحادیه 0
5 علی اصغر خندان عضو هیات مدیره اتحادیه 0
whatAapp icon
image