بافندگان فرش دستباف

بافندگان فرش دستباف

رئیس اتحادیه: ابوالقاسم محمدی
شماره تلفن اتحادیه: 32748069
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 فریور ترکانلو اعضاء هیئت مدیره 0
2 لیلا محمدی اعضاء هیئت مدیره 0
3 سید مهدی هاشمی اعضاء هیئت مدیره 0
4 ابوالقاسم محمدی اعضاء هیئت مدیره --
whatAapp icon
image