اغذیه و پیتزا فروشان

اغذیه و پیتزا فروشان

رئیس اتحادیه: هوشنگ گوهری
شماره تلفن اتحادیه: 32748224
آدرس اتحادیه:

بجنورد-خیابان طالقانی غربی – جنب شرکت برق طبقه -۱ساختمان اتاق اصناف

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 امیر محمد یزدی زاده اعضاء هیئت مدیره 0
2 امین اله مانی اعضاء هیئت مدیره 0
3 علیرضا یوسفی اعضاء هیئت مدیره 0
4 محمدرضا نیستانی اعضاء هیئت مدیره 0
whatAapp icon
image